Algemene voorwaarden


Producten

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Voorwerp en toepassingsgebied

Onderhavige ‘Algemene voorwaarden’ zijn van toepassing op alle diensten, lidmaatschappen, abonnementen, verkopen en verhuuractiviteiten van MyFixR vof (hierna te noemen MyFixR) die afgesloten worden tussen MyFixR en haar leden en/of kopers. De algemene voorwaarden van MyFixR hebben voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de leden en/of kopers (hierna te noemen het lid). Bijkomende voorwaarden van het lid die niet uitdrukkelijk, schriftelijk en voorafgaandelijk door MyFixR bevestigd en aanvaard zijn, worden hierbij uitgesloten.

Artikel 2. Levering van diensten en prestaties

Een overeenkomst komt geldig tot stand door aanvaarding en betaling van de lid van het lidmaatschap of de aankoop van gelijk welk door MyFIxR aangeboden lidmaatschap of product. De leveringstermijnen en termijnen van uitvoering door MyFixR opgegeven zijn louter indicatief en creëren geen resultaatsverbintenis uit hoofde van MyFixR. Laattijdige leveringen en of prestaties geven in geen geval recht op annulering van de overeenkomst of tot enige vorm van schadevergoeding, van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk en voorafgaandelijk overeengekomen en rechtsgeldig ondertekend door MyFixR. Indien MyFixR ten gevolge van enige oorzaak onafhankelijk van haar wil, definitief in de onmogelijkheid is gesteld om een aanvaarde levering van diensten en/of producten uit te voeren, dan kan zij door middel van een gewone kennisgeving aan de lid het contract ontbinden, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding van welke aard ook.  Het is MyFixR toegestaan de levering van diensten en/of producten uit te besteden aan derden.  MyFixR kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties en/of producten geleverd door derden. De aansprakelijkheid is volledig ten laste van deze derde, waarbij MyFixR niet als betrokken partij in welke hoedanigheid dan ook kan worden aangemerkt.

Artikel 3. Leveringen – overdracht van risico

De diensten en producten van MyFixR worden geleverd in de kantoren van MyFixR, behoudens uitdrukkelijke, andersluidende, schriftelijke en voorafgaande overeenkomst.  Alle kosten gemaakt uit hoofde van deze overeenkomst met inbegrip van de kosten voor verplaatsing, de werkuren tijdens de verplaatsing, etc. zijn volledig ten laste van de koper. Indien schriftelijk en voorafgaandelijk werd overeengekomen dat de diensten en producten elders worden gepresteerd of geleverd, dan zal het lid voorzien in een veilige en aan alle wettelijke normen voldane werkplaats, tevens voorzien van alle nodige nutsvoorzieningen en  apparatuur nodig voor het leveren van de diensten en of producten van MyFixR. Het lid zal daarenboven een veilige en geschikte parkeerruimte voorzien voor alle voertuigen van MyFixR en haar eventuele onderaannemers, gelegen op acceptabele afstand van de plaats waar de prestaties en of producten zullen worden geleverd.

Artikel 4. Klachten

Klachten betreffende de geleverde diensten, prestaties en producten van MyFixR en haar eventuele onderaannemers, kunnen niet aanvaard worden indien zij niet schriftelijk toekomen op de maatschappelijke zetel van MyFixR binnen de zeven dagen na levering van deze diensten, prestaties en producten. Klachten met betrekking tot schade veroorzaakt door het lid zelf of wanneer door het lid niet werd voldaan aan de modaliteiten in artikel 3 van onderhavige algemene voorwaarden, zijn onontvankelijk en kunnen geen enkele aanleiding geven tot enige schadevergoeding van welke aard dan ook.

Artikel 5. Lidmaatschap

Alvorens te onderschrijven, consulteert het lid eerst de productfiche van het lidmaatschap, onze privacy verklaring en onze algemene voorwaarden, zoals vermeld op www.MyFixR.be. Op éénvoudig verzoek via mail aan info@MyFixR.be kan een copy van onze algemene voorwaarden of privacyverklaring worden bekomen.

Door te onderschrijven op een lidmaatschap, verklaart het lid (=het lid) dat hij/zij op de hoogte is van het feit dat al onze lidmaatschapsformules een jaarlijks product zijn en slechts kunnen worden opgezegd door middel van een schriftelijk verzoek daartoe, volgens de modaliteiten beschreven in deze algemene voorwaarden. Een onderschreven lidmaatschap wordt na verloop van één jaar telkens stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van telkens één jaar tenzij de overeenkomst door één der partijen rechtsgeldig werd opgezegd conform de modaliteiten beschreven in deze algemene voorwaarden om het lidmaatschap op te zeggen. 

Artikel 6. Opzegging lidmaatschap

Elk lidmaatschap dat door MyFixR wordt aangeboden kan niet worden opgezegd anders dan door middel van een schriftelijk verzoek daartoe ten laatste twee maanden voor de vervaldag van het desbetreffende lidmaatschap.  De vervaldag kan door het lid steeds eenvoudig worden geraadpleegd in de online tool van MyFixR of op éénvoudig verzoek via mail worden verkregen.  De opzeg van een lidmaatschap geeft in geen geval recht tot enige vorm van terugbetaling, al dan niet geheel of gedeeltelijk van reeds betaalde sommen, noch kan de opzeg recht geven op enige vorm van schadevergoeding, van welke aard dan ook.  Het lidmaatschap wordt steeds aangegaan voor de periode van minimaal één jaar en kan aldus pas worden beëindigd na verloop van de volledige lopende periode van het desbetreffende jaar.

Artikel 7. Betalingscondities

Alle aan MyFixR verschuldigde sommen zijn voorafgaandelijk betaalbaar, welke ook de eventuele vermelde vervaldag mag zijn. Elk onbetaald gebleven bedrag wordt, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, en dit met een minimum van tweehonderdvijftig euro per bestelde lidmaatschap, prestatie of product dat niet werd voldaan. Bovendien zal elk onbetaald gebleven bedrag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, vanaf de dag waarop betaling verschuldigd was tot de dag van de effectieve betaling verhoogd worden met nalatigheidsintresten van twaalf procent per jaar.  Bij gebrek aan betaling van de verschuldigde sommen zal de overeenkomst door MyFixR onmiddellijk en zonder voorafgaandelijke schriftelijke of mondelinge verwittiging worden geschorst. MyFixR behoudt zich steeds het recht voor de overeenkomst te ontbinden en het lid definitief te weigeren. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding en intresten door de in gebreke gebleven koper zoals beschreven in artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 8. Schade bij annulering – eigendomsvoorbehoud

Bij annulering door het lid, hetzij door effectieve annulering, hetzij door niet betaling van de verschuldigde sommen, dient het lid een schadevergoeding te betalen gelijk aan het equivalent van minimaal de resterende verschuldigde onbetaalde sommen, vermeerderd met een schadevergoeding van tweehonderdvijftig euro en interesten ten belope van twaalf procent per jaar. MyFixR behoudt ten allen tijde de volledige eigendom over de te leveren producten en/of diensten tot volledige betaling van alle verschuldigde sommen vermeerderd met de eventuele schadevergoedingen en intresten integraal is voldaan.

Artikel 9. Taksen en andere

Alle taksen, BTW en andere lasten vallen ten laste van het lid.  Alle kosten van welke aard dan ook, die buiten de specifieke overeenkomst tussen MyFixR en het lid werden aangegaan, blijven onverminderd en integraal ten laste van het lid en zijn in geen geval, geheel of gedeeltelijk, verhaalbaar op MyFixR.

Artikel 10. Verzekeringen en vergunningen

Indien MyFixR een dienst en/of product dient te leveren in een lokaal dat eigendom is, gehuurd wordt of ter beschikking wordt gesteld van het lid of indien dit gebeurt in zijn opdracht, dient het lid te voldoen aan alle verzekeringsverplichtingen in het kader van brand, veiligheidsnormen, en alle aanverwante aansprakelijkheden.  Indien de door MyFixR te leveren diensten, prestaties en/of producten vergunningsplichtig zijn, dient het lid zich op eigen initiatief, en zonder dat MyFixR gehouden is te adviseren of tussen te komen, ervoor te zorgen dat alle benodigde vergunningen voorafgaandelijk aan de levering in zijn bezit zijn, ondertekend en goedgekeurd door de daarvoor bevoegde instanties.

Artikel 11. Beëindiging

De overeenkomst tussen MyFixR en het lid kan onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving door MyFixR worden beëindigd wanneer MyFixR verneemt dat de klant in faling verklaard wordt, een verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie of tot uitstel van betaling neerlegt, of zijn schuldeisers op minnelijke wijze een betalingsregeling voorstelt.  Een eenvoudige kennisgeving van het lid zal hiertoe volstaan.  De geleverde en de bij verkoop n g niet integraal betaalde diensten die ingevolge de overeenkomst met MyFixR nog verschuldigd zijn op het ogenblik van beëindiging, worden in voorkomend geval onmiddellijk eisbaar, ongeacht de eventuele vervaldatum van de verschuldigde sommen. MyFixR kan in geen geval gehouden zijn tot enige schadevergoeding jegens de klant of jegens derden.

Artikel 12. Weigering

MyFixR behoudt zich het recht voor een lid te weigeren, zonder dat zij daartoe enige verantwoording aan wie dan ook verschuldigd is.  De weigering van een lid of een lid is kan in geen geval aanleiding geven tot enige verantwoorden of schadevergoeding van welke aard dan ook jegens MyFixR.

Artikel 13. Contactgegevens

De diensten van MyFixR zijn te bereiken via elektronische post op de volgende adressen:

Algemeen: Info@MyFixR.be

Administratie: Admin@MyFixR.be

Verkoop: Sales@MyFixR.be

Ondersteuning: Support@MyFixR.be

Klachten: Klachten@MyFixR.be

Artikel 14. Bevoegde rechtbank – toepasselijk recht

Al onze overeenkomsten zijn onderhevig aan het Belgisch Recht. Op alle overeenkomsten zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen bevoegd.